Go to the Type Description page.

  • Kayenta Polychrome Bowl with Handle Kayenta Polychrome Bowl with Handle
  • Kayenta Polychrome A Kayenta Polychrome A
  • Kayenta Polychrome B Kayenta Polychrome B
  • Kayenta Polychrome C 2 Kayenta Polychrome C 2
  • Kayenta Polychrome Sherds Kayenta Polychrome Sherds
  • Kayenta Polychrome Sherds Kayenta Polychrome Sherds