• White Mound Black-on-white Bowl White Mound Black-on-white Bowl
 • White Mound Black-on-white Bowl, Alternate View White Mound Black-on-white Bowl, Alternate View
 • White Mound Black-on-white Bowl White Mound Black-on-white Bowl
 • White Mound Black-on-white Bowl, Alternate View White Mound Black-on-white Bowl, Alternate View
 • White Mound Black-on-white Bowl White Mound Black-on-white Bowl
 • White Mound Black-on-white Bowl, Alternate View White Mound Black-on-white Bowl, Alternate View
 • White Mound Black-on-white Bowl White Mound Black-on-white Bowl
 • White Mound Black-on-white Bowl, Alternate View White Mound Black-on-white Bowl, Alternate View
 • White Mound Black-on-white Bowl White Mound Black-on-white Bowl
 • White Mound Black-on-white Bowl, Alternate View White Mound Black-on-white Bowl, Alternate View
 • Circular Layout 4 Circular Layout 4
 • Opposed Barbed Lines Opposed Barbed Lines
 • White Mound Black-on-white Sherds White Mound Black-on-white Sherds